Παρατίθεται ένας κατάλογος με ενδιαφέροντα έργα σχετικά με το θέμα, χρήσιμα για περαιτέρω ανάγνωση, και όχι ο πλήρης κατάλογος των έργων που αναφέρονται στα προσωπογραφικά δελτία της βάσης δεδομένων, όπου οι παραπομπές περιέχουν πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές.

Andreatou M., “Fiskardo in the Roman and the Late Roman periods”, PHAROS 19.1, 2013, 69-93.

Antonetti Cl., “Un Italiota ad Argo di Anfilochia”, in: G. de Sensi Sestito, M. Intieri (eds), Sulla rota per la Sicilia: l’ Epiro, Corcira e l’ Occidente> (Pisa 2011) 391-407.

Bouchon R., “Les «porteurs de toge» de Larissa”, Topoi 15.1, 2007, 151-184.

Bowden W., “”Alien settlers consisting of Romans”: identity and built environment in the Julio-Claudian foundations of Epirus in the century after Actium”,in: R.J. Sweetman(ed.), Roman colonies in the first century of their foundation (Oxford 2011) 101-116.

Bowden W., L. Perzhita, “The Roman villa and early Christian complex at Diaporit”, in: L. Perzhita et al. (eds.), Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology (21-22 November, Tirana 2013), (Tirana 2014) 469-484.

Brunt P.A., Italian manpower 225 BC-A.D. 14 (Oxford 1971, rev. 1987).

Byrne S., Roman citizens of Athens (Louvain 2003).

Carre M.-B., P. Monsieur S. Pesavento Mattioli, “ Transport Amphorae Lamboglia 2 and Dressel 6A : Italy and/or Dalmatia ? Some clarifications”, JRA 27, 2014, p. 417-428

Cassola F., “Romani e Italici in Oriente”, Dialoghi di Archeologia 4-5, 1970, 305-322.

Čašule N., “In Part a Roman Sea: Rome and Adriatic in the third c. BC”, in: Chr. Smith, L.M. Yarrow (eds), Imperialism, Cultural Politics, and Polybius (Oxford-New York-Auckland 2012) 205-229.

Dakaris S., A.Ph. Christidis, J. Vokotopoulou, “Les lamelles oraculaires de Dodone et les villes de l’Epire du Nord”, in : P. Cabanes (ed.), L’ Illyrie Méridionale et l’ Epire dans l’antiquité II, Actes du IIe colloque international de Clermont-Ferrand, 25-27 Octobre 1990 (Paris 1993) 55-60.

Delaporta K., “Υποβρύχια επιφανειακή έρευνα σε συνεργασία με το Νορβηγικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Ιθάκη-Κεφαλονιά”, ADelt 55, 2000 Chron. B 2, 1224-1225.

Deniaux E. (ed.), “Le canal d’Otrante et la Méditerranée antique et médiévale”, Colloque organisé à l’Université de Paris X -Nanterre (20-21 novembre 2000) (Bari 2005).

Deniaux E., “L’île de Corcyre et la politique romaine (des guerres de Macedoine à la bataille d’ Actium)”, in: G. de Sensi Sestito, M. Intieri (eds), Sulla rota per la Sicilia: l’Epiro, Corcira e l’Occidente (Pisa 2011) 329-340.

Donati A., “I Romani nell’ Egeo: i documenti dell’ eta repubblicana”, Epigraphica 27, 1965, 3-59.

Eberle L.P., E. Le Quere, “Landed traders, trading agriculturalists? Land in the economy of the Italian diaspora in the Greek East”, JRS107, 2017, 27-59 (online version DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0075435817000776)

Ehmig-U., R. Haensch, Die lateinischen Inschriften aus Albanien (Bonn 2012).

Ernesti J. Augusti, De negotiatorinus romanis (Leipzig 1737).

Ernst P., Recherches sur les pratiques culturelles des Italiens à Délos aux IIe at Ier siècles a.C.(Bordeaux 2018).

Errington R.M., “Aspects of Roman acculturation in the East under the Republic”, in: Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für K. Christ zum 65. Geburtstag (Darmstadt 1988) 140-157.

Hatzfeld J., “Les Italiens résidant à Délos mentionnés dans les inscriptions de l’île”, BCH 36, 1912, 5-218.

Hatzfeld J., Les trafiquants italiens dans l’Orient hellenique (Paris 1919).

Helly B., “Les Italiens en Thessalie au IIe et au Ier av. J.-C. ”, in: Les “bourgeoisies” municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C., Centre Jean Bérard. Institut Français de Naples, 7-10 decembre 1981 (Paris-Naples 1983) 355-380.

Kornemann E., De civibus romanis in provinciis imperii consistentibus (Berlin 1892).

Kornemann E., RE IV 1 (1900), s.v. conventus, col. 1173-1200.

Kourkoumelis D., “Οικονομία και αρχαίο εμπόριο: Η περίπτωση των Κερκυραϊκών αμφορέων μεταφοράς”, in: ΣΤ’ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997 (Athens 2001) 153-164.

Lhôte E., Les lamelles oraculaires de Dodone (Geneva 2006).

Loukopoulou L., “The fortunes of the Roman conventus of Chalcidice”, in:Α. D. Rizakis (ed.), Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political Aspects (Athens 1996) 143-147.

Müller Chr., Cl. Hasenohr (eds.), Les Italiens dans le monde grec: IIe siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C.: circulation, activités, intégration, Actes de la table ronde, École normale supérieure, Paris, 14-16 mai 1998 (BCH Supplément 41), (Athènes-Paris 2002).

Nocita Μ., Italiotai e Italikoi. Le testimonianze greche nel Mediterraneo orientale (Hesperia 28), (Rome 2012).

Palli O., G. Riginos, V. Lamprou, “Local elites in West Roman Greece: The evidence from Thesprotia and Preveza”, in: R. Varga – V. Rusu-Bolindeţ (eds.), Official power and local elites in the Roman provinces (Oxon – New York 2017) 1-21.

Parvan V., Die Nationalität der Kaufleute im römischen Kaiserreiche (Breslau 1909).

Perlwitz O., Titus Pomponius Atticus: Untersuchungen zur Person eines einflussreichen Ritters in der ausgehenden römischen Republik (Stuttgart 1992).

Pliakou G., “Leukas in the Roman period”, in: J. Isager (ed.), Foundation and destruction. Nikopolis and northwestern Greece. The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nikopolis and the synoecism (Aarhus 2001) 147-161.

Pliakou G., “Κρασί, λάδι και πορφύρα. Μαρτυρίες για τις παραγωγικές δραστηριότητες στην αρχαία Λευκάδα”, in: Ζ’ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, 26-30 Μαϊου 2002 (Athens 2004) 47-78.

Pliakou G., “Ελληνιστική κεραμεική από τα νεκροταφεία της αρχαίας Λευκάδας”, in: S. Drougou et al. (eds), Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά (Athens 2009) 191-209.

Pliakou, G., V. Giza, “Μια ρωμαϊκή αγροικία στη χώρα της αρχαίας Λευκάδας”, in: A.D. Rizakis, I.P. Touratsoglou (eds), Villae rusticae. Family and market-oriented farms in Greece under Roman rule, Proceedings of an international congress held at Patrai, 23-24 April 2010 (Athens 2013) 734-749.

Preka-Alexandri K., “Σχέσεις της Κέρκυρας με την Ιταλία και Σικελία μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή”, in: Th. Pappas (ed.), Ελληνική παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Κέρκυρα 29-31 Οκτωβρίου 1998 (Kerkyra 2000) 69-79.

Preka-Alexandri K.,Y. Stoyas, “Economic and socio-political glimpses from Gitana in Thesprotia: The testimony of stamped amphora handles, coins and clay sealings”, in: J.-L. Lamboley, M. P. Castiglioni (eds.), L’Illyrie méridionale et l’Epire dans l’Antiquité V (Paris 2011) 663-683.

Preka-Alexandri Κ., Α. Andreou, St. Argyrou, “Η έπαυλη στη Μασκληνίτσα”, in: To αρχαιολογικό έργο στη βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου 1 (Ιωάννινα, 10-13 Δεκεμβρίου 2014), Πρακτικά (Athens 2018) 319-330.

Rizakis Α. D. (ed.), Roman onomastics in the Greek East. Social and political aspects (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 21), (Athens 1996).

Rizakis A.D., S. Zoumbaki, Roman Peloponnese I: Roman personal names in their social context (Achaia, Arcadia, Argolis, Corinthia and Eleia), (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 31), (Athens 2001).

Rizakis A.D., S. Zoumbaki, C. Lepenioti, Roman Peloponnese II: Roman personal names in their social context (Laconia and Messenia), (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 36), (Athens 2004).

Samsaris D., Η ρωμαϊκή αποικία της Φωτικής στη Θεσπρωτία της Ηπείρου. Ιστορικο-γεωγραφική και επιγραφική συμβολή (Ioannina 1994).

Schulten Α., De Conventibus civium romanorum si ve de rebus publicis civium Romanorum mediis inter municipium et collegium (Berlin 1892).

Tataki A., The Roman presence in Macedonia: Evidence from personal names, (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 46), (Athens 2006).

Tchernia A., The Romans and trade (Oxford 2016).

Terpstra T., Trading communities in the Roman world. A micro-economic and institutional perspective (Leiden-Boston 2013).

Themelis P., “Roman Messene. The Gymnasium”, in: The Greek East in the Roman context, Proceedings of a colloquium organized by the Finnish Institute at Athens, May 21-22, 1999 (Helsinki 2001) 119-126.

Van Berchem D., “Les Italiens d’Argos et le déclin de Délos”, BCH 86. 1, 1962, 305-313.

Youni Μ., “Negotiatores in Roman Macedonia”, in: ΑΝΤΙΚΗΝΣΩΡ –Τιμητικός τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου, vol. 1 (Athens 2013) 349-357.

Wilson A.J.N., Emigration from Italy in the Republican age of Rome (Manchester-New York 1966).

Wilson A., M. Flohr (eds), Urban craftsmen and traders in the Roman world (Oxford 2016).

Zalesskij N., “Les Romains a Delos”, in: F. Coarelli et al., Delo e 1’Italia (Rome 1984) 21-49.

Zoumbaki S., “Zu einer neuen Inschrift aus Olympia: die Familie der Vettuleni von Elis“, ZPE 99, 1993, 227-232.

Zoumbaki S., “Ῥωμαῖοι ἐνγαιοῦντες. Römische Grundbesitzer in Eleia“, Tyche 9, 1994, 213-218.

Zoumbaki S., “Die Niederlassung römischer Geschäftsleute in der Peloponnes”, TEKMERIA 4, 1998/99, 112-176.

Zoumbaki S., Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage, (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 32), (Athen 2001).

Zoumbaki S., Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr. (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 40), (Athen 2005).

Zoumbaki S., “The presence of Italiote Greeks and Romans in Aetolia, Acarnania and the adjacent islands from the 3rd c. BC to the beginning of the Imperial age”, in: G. De Sensi Sestito, M Intrieri (eds), Sulla rotta per la Sicilia: L’Epiro, Corcira e l’Occidente (Pisa 2011) 523-538.

Zoumbaki S., “The exploitation of local resources of Western Greece by Roman entrepreneurs (3rd-1st c. BC)”, RBPH 90, 2012, 77-92.

Zoumbaki S., “Άνθρωποι, ιδέες και αγαθά στα κύματα της Αδριατικής: οι επαφές μεταξύ Ιταλίας και δυτικής Πελοποννήσου μέσα από τις γραπτές πηγές και τα υλικά κατάλοιπα (3ος αι.-1ος αι. π.Χ.)”, in: Δινήεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Thessaloniki 2012) 653-660.

Zoumbaki S., “In search of the horn of plenty: Roman entrepreneurs in the agricultural economy of the province of Achaia”, in: A.D. Rizakis, I.P. Touratsoglou (eds), Villae rusticae. Family and market-oriented farms in Greece und Roman rule, Proceedings of an International Congress held at Patrai, 23-24 April 2010 (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ68), (Athens 2013) 52-73.

Zoumbaki S., “’At the mercy of waves and storms…’: Roman and Italiote traders and settlers in the Cyclades”, in: G. Bonin, E. Le Quéré (eds), Pouvoirs, iles et mer. Formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.), (Bordeaux 2014) 317-330.

Zoumbaki S., “Römer und die griechischen Agonen: Einstellung und Teilnahme“, in: K. Harter-Uibopuu, Th. Kruse (eds), Sport und Recht in der Antike, Beiträge zum 2. Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, 27.-28.10.2011 (Wien 2014) 195-216.

Zoumbaki S., “More negotium than otium. Social and economic aspects of leisure in the villas of the Roman province of Achaia”, in: Ol. Devillers (ed.), Neronia IX. La villégiature dans le monde romain de Tibère à Hadrien. Actes du IX econgrès de la SIEN (Bordeaux 2014) 185-194.

Zoumbaki S., “Romans in the poleis of Greek mainland and adjacent islands: The evolution of their relations in the light of honorific texts”, in: A. Heller, O. van Nijf (eds), The politics of honour in the Greek cities of the Roman Empire (Leiden-Boston 2017) 245-271.

Zoumbaki S., “«Ποιος σαλπάρει από ένα ιταλικό λιμάνι για να μιλήσει για χοίρους;»: Διασχίζοντας την Αδριατική προς αναζήτηση ευκαιριών στη Θεσπρωτία”, in: Ι.Π. Χουλιαράς, Γ. Πλιάκου (εκδ.), Θεσπρωτία Ι, Πρακτικά Α’ Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου για τη Θεσπρωτία (Ioannina 2019) 373-388.

Zoumbaki S., “Where East meets West: Islands societies of the Ionian Sea under Roman rule”, in: A. Kouremenos (ed.), Insularity and identity in the Roman Mediterranean (Oxford 2018) 77-107.